Tots els drets reservats.
Aquesta Web ha estat creada per l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA-Centre Tarraconense El Seminari, amb caràcter informatiu i per a la seva utilització gratuïta i personal per l’usuari de la mateixa. L’accés a aquesta Web implica el coneixement i l’acceptació dels termes següents:

Dades de titularitat dels llocs web
Els noms de domini www.ctarraconense.cat són titularitat de l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA C.I.F R-4300001-G, amb domicili a Pla de Palau 2, 43003, Tarragona amb email arquebisbat@arqtgn.cat.

Limitacions d’ús
Els usuaris que accedeixin a aquesta Web estan autoritzats per visualitzar tota la informació i continguts de la mateixa, així com per efectuar “download” o reproduccions privades de la mateixa als seus terminals, sempre que els elements reproduïts siguin destinats EXCLUSIVAMENT PER ÚS PERSONAL DEL USUARI I PER A USOS AMB FINS EDUCATIUS, i no siguin posteriorment cedits o transmesos a tercers, ni s’instal·lin a qualsevol servidor de manera que sigui possible l’accés de tercers a la citada informació a través de mitjans diferents de la pròpia Web de la Fundació ( per exemple, xarxes P2P).

S’entén per ús amb finalitats educatives la utilització no comercial de les imatges per a presentacions, conferències, treballs escolars o universitaris, i publicacions acadèmiques o de recerca amb una tirada inferior a 1.000 exemplars i sense ànim de lucre.

Propietat Intel·lectual, Industrial i drets anàlegs
Tots els continguts i elements a què puguin accedir els usuaris a través d’aquest web, ja siguin textos, dissenys gràfics, composicions sonores, visuals o audiovisuals o aplicacions informàtiques expressades en qualsevol codi o llenguatge (HTML, JAVA, JAVA SCRIPT, ACTIVE X, etc.) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual, industrial o dels tercers que en cada cas s’indiquen a la secció de Copyrights de la web.  L’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA / Centre Tarraconense El Seminari no es fa responsable de l’ús per tercers d’aquestes imatges.

L’accés a aquests continguts o elements a través del web no atorga als usuaris cap dret sobre aquests, els qui no podran alterar-los, modificar-los, explotar-los, reproduir-los, distribuir-los, ni comunicar-los públicament ni podran exercitar cap altre dret que correspongui al titular del dret afectat. Els usuaris que accedeixin a la web s’obliguen especialment a no realitzar una explotació comercial, directa o indirecta, dels continguts i elements del web.

Per a usos comercials l’usuari haurà de sol·licitar autorització  de l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA-Centre Tarraconense El Seminari. Qualsevol infracció de les Limitacions d’Ús o dels Drets de Propietat Intel·lectual, Industrial o drets anàlegs, o de la legalitat vigent podrà ser perseguida per l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA-Museu Diocesà de Tarragona mitjançant l’exercici de les accions legals que en cada cas corresponguin .

Responsabilitat
L’ ARQUEBISBAT DE TARRAGONA-Centre Tarraconense El Seminari únicament serà responsable de la informació continguda en aquesta Web que hagi estat creada per ella.

L’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA-Centre Tarraconense El Seminari no assumeix cap responsabilitat per informacions de qualsevol tipus que poguessin haver inclòs en altres webs no gestionades directament per l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA-Centre Tarraconense El Seminari, a les quals aquesta Web pugui remetre per mitjà d’enllaços hipertextuals o “links” . La finalitat dels “links” que apareixen en aquesta Web és exclusivament informativa, no suposant, en cap cas, un suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les webs de destinació. En conseqüència, l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA-Centre Tarraconense El Seminari no serà, en cap cas, responsable del resultat que pugui o pretengui obtenir l’usuari de les webs a què accedeixi a través dels esmentats “links”.

L’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA-Centre Tarraconense El Seminari no respondrà dels danys i perjudicis que pogués ocasionar l’existència de virus o altres elements que poguessin causar danys als sistemes informàtics als documents electrònics o als fitxers d’usuari d’aquest lloc web o de llocs web de tercers. Així mateix, l’ l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA-Centre Tarraconense El Seminari no respondrà tampoc de qualsevol interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema com a conseqüència d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors conectats  a la mateixa.

Serveis concrets
L’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA-Centre Tarraconense El Seminari ofereix, a la seva Web determinats serveis als usuaris que es prestaran sotmesos als termes i condicions que en cada cas s’indiquin a la Web. Els usuaris hauran de llegir amb atenció les condicions que s’apliquin a cada d’aquests serveis, cosa que en cap cas eximirà, llevat de manifestació expressa en contra, del compliment del que s’expressa en aquests Advertiments Legals.

Modificacions
El contingut d’aquesta Web i dels presents advertiments podrà ser modificat o actualitzat per l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA-Centre Tarraconense El Seminari en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

Legislació i Jurisdicció
Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

Cookies
Aquest lloc web utilitza cookies. Consulteu aquí la política de cookies.